DIMANTRA

Mēs katrs esam dzimuši savai LAIMEI

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Lietošanas noteikumi

SIA “Dzīves Mākslas Akadēmija” pakalpojumu un produktu iegādes un lietošanas vispārējie nosacījumi
Distances līgums

1. Izmantotie termini
1.1. SIA “Dzīves Mākslas Akadēmija” (turpmak tekstā DZMA) - Pakalpojuma sniedzējs vai Preču pārdevējs, SIA “Dzīves Mākslas Akadēmija”, reģ.nr. LV441031147011, un tā saistītais uzņēmums SIA “Dimantra”, reģ.nr. 40203003317, pārdod produktus un nodrošina attālinātus pakalpojumus interneta vidē (turpmāk tekstā: Produkts un Pakalpojums), saviem Pircējiem.

1.2. Pircējs: Pakalpojuma vai preču saņēmējs - klients, kas veicis samaksu pilnā vai daļējā apmērā.

1.3. Lekcijas: DZMA sniegtie pakalpojumi t.sk., bet ne tikai: lekcijas, nodarbības, video lekcijas, kursi, meistarklases, grāmatas u.c.

1.4. Lekciju apraksts: speciāli izveidota interneta lapa, kur minēts t.sk., bet ne tikai nosaukums un sagaidāmie ieguvumi, norises laiks/laika plāns, maksa, samaksas nosacījumi.

1.5. Maksa: maksa par lekcijām, nodarbībām, kursiem, grāmatām u.c. lapas piedāvājumiem.

2. Vispārējie noteikumi
2.1. DZMA dod tiesības lietotājiem apskatīt, izmantot, noklausīties un izlasīt ikviena kursa materiālu, bet saglabā visas īpašuma un autortiesības uz šo materiālu.

2.2. Pircēji nedrīkst materiālus modificēt, pavairot, dalīties ar citiem vai izplatīt. Materiālus drīkst izmantot tikai savām vajadzībām – tos nepārdot, neatdot citiem vai kādā veidā nedarīt publiski pieejamus citām personām.

2.3. Pircējiem nav tiesību nodot savu lietotājvārdu un paroli trešajām personām, kā arī nedrīkst izmantot 3.personu personu lietotājvārdu un paroli.

2.4. DZMA patur tiesības pārtraukt sadarbību ar Pircēju, ja sniegtas maldinošas, neprecīzas un/vai nepareizas ziņas, kā arī gadījumā, ja Pakalpojuma saņēmējs vai Pircējs uzvedas neētiski, neatbilstoši šiem noteikumiem vai tā uzvedība pēc DZMA ieskatiem, var maldināt vai traucēt sadarbību ar citiem Pircējiem. Šādā gadījumā sadarbība var tikt pārtraukta nesniedzot paskaidrojumus.

2.5. DZMA patur tiesības mainīt plānoto apmācību laiku, par to iepriekš paziņojot.

2.6. DZMA informē Pircēju par reģistrācijas apstiprināšanu.

2.7. Pakalpjuma piegāde un sniegšana notiek online digitālā formātā. Lai piekļūtu video materiāliem, veicot maksājumu, Pircējam ir jāreģistrējas DZMA platformā, atstājot savu e-pastu un paroli.

2.8. Pircējs uzreiz pēc reģistrācijas var piekļūt video materiāliem, vai arī DZMA var nosūtīt grātmatas uz Pircēja norādīto DPD pakomātu - jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka ir uzsākta pakalpojuma piegāde.
Video materiāli sākotnēji var būt pieejami pilnā vai daļējā apmērā, atbilstoši plānam un noteikumiem, kas minēti aprakstā.

2.9. Video materiālam pieejas tiesību ilgums ir ierobežots. Video lekcijām tas tiek noteikts 365 dienas no apmaksas (pilnas vai daļējas), ja vien aprakstā nav ticis paredzēts savādāk.

2.10. Klātienes nodarbībām ir noteikts konkrēts laiks un norises vieta, kas minēta aprakstā.

2.11. DZMA patur tiesības vienpusēji atcelt vai pārcelt daļēji vai pilnā apmērā plānotās lekcijass, piemēram, tehnisku iemeslu dēļ. Šādā gadījumā samaksātā mācību maksa tiek atgriezta.

2.12. DZMA Pircējiem iesaka rīkoties apdomīgi un neuzņemas nekādu atbildību par Pircēju rezultātiem vai pašsajūtu (ne mentālu, ne emocionālu, ne fizisku vai tml.) pielietojot vienu vai vairākas ieteiktās metodes.

3. Samaksas noteikumi
3.1. Cena tiek norādīta eiro, uzrādot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

3.2. Samaksa tiek veikta ar bankas karti DZMA lapā, izmatojot drošu Stripe maksājuma sistēmu vai bankas pārskaitījumu.

3.3. Samaksa veicama kā priekšapmaksa pilnā apmērā vai daļējā maksājumā, ievērojot 3.4.punktā norādīto.

3.4. Atsevišķām programmām maksājumu iespējams dalīt vairākos maksājumos, ja tas ir norādīts konkrētajā aprakstā. Šādā gadījumā pilnā maksājumā summa var atšķirties no cenas, ja tā tiktu samaksāta vienā maksājumā.

3.5. Dalīto maksājumu gadījumā Pircējam, neievērojot apmaksas datumu, pieeja video materiāliem tiks nekavējoties pārtraukta.

3.6. Par nenoskatītām un neapgūtām lekcijām nauda netiek atgriezta vai atskaitīta. Individuālos gadījumos aicinām rakstīt savu situāciju info@lifeartacademy.org.

3.7. DZMA patur sev tiesības izsludināt cenu pazemināšanas akcijas vai atlaides pēc saviem ieskatiem. Preču un pakalpojumu cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem, izņemot ja cenas paaugstinājums ir tieši saistīts ar PVN vai citām būtiskām izmaksu sastāvdaļām.

3.8. Samaksātā maksa tiek atgriezta pilnā apmērā, gadījumā, ja DZMA izmanto savas 2.11.punktā noteiktās tiesības.

4. Preces
4.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču un pakalpojumu attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču un pakalpojumu krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču un pakalpojumu krāsas. Pircējs saprot, ka Preces un pakalpojumi var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

4.2. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai Precei vienā pasūtījumā.

5. Patērētāja atteikuma tiesības
Preču gadījumā:
5.1. Tikai Pircējam, kas ir Patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemtās Preces 14 dienu laikā no Preces apmaksas.

5.2. Patērētājam, kurš vēlas atgriezt nopirktās Preces un atkāpties no līguma, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā/vai pievienotā veidlapā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, 5.1.punktā norādītajā termiņā. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

5.3. Preču atgriešanas izdevumus sedz Pircējs.

5.4. Patērētājam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Saņemot Preces un pakalpojumus un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

5.5. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču un pakalpojumu izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.

5.6. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja:
a) Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
b) Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

Video lekciju gadījumā:
5.7. Pircējam - Patērētājam ir tiesības izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, un 14 dienu laikā no pilnas apmaksas vai pirmā maksājuma brīža atteikties no pakalpojuma tikai gadījumos, kad pakalpojuma piegāde ne pilnā, ne daļējā apjomā šajā periodā vēl nav tikusi uzsākta. 

5.8. Patērētājam, kurš vēlas atgriezt atkāpties no līguma pakalpojumu gadījumā, ir pienākums nosūtīt Pārdevējam aizpildītu lūgumu brīvā formā/vai pievienotā veidlapā, kurā būtu izklāstīts lēmums par atteikšanos no Līguma, 5.7.punktā norādītajā termiņā. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.Tādā gadījumā samaksātā maksa tiek atgriezta pilnā apmērā.

5.9. Pircējs - Patērētājs piekrīt un apliecina, ka tas atsakās no savām atteikuma tiesībām tiklīdz pakalpojuma - materiālu piegāde ir uzsākta. Apmācību pakalpojuma piegāde uzskatāma par uzsāktu tiklīdz Pircējam ir nodrošināta iespēja piekļūt video materiāliem.

5.10. DZMA piedāvā 30 dienu garantiju Pircējam pēc video lekciju iegādes. Pircējs 30 dienu laikā no video lekciju iegādes brīža var atgūt savu samaksāto naudu, ja noskatījies 10-15% lekciju un ne vairāk kā 30%, secina, ka šis nav viņam piemērots.

6. Citi
6.1. Pircējs iegādājoties kādu no DZMA Pakalpjumiem vai Precēm piekrīt visiem šiem Lietošanas noteikumiem. Kopš iegādes brīža šie noteikumi ir saistoši abām pusēm.

6.2. Pircējs iegādājoties kādu no DZMA Pakalpjumiem vai Precēm piekrīt saņemt informatīvus un cita veida epastus no DZMA.

6.3. DZMA patur sev tiesības grozīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Portālā.

6.4. Visi ar e-pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem Pircējam 24h pēc paziņojuma izsūtīšanas.

6.5. E-pasta adrese tiek izmantota cita starpā rēķinu un citu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu nosūtīšanai.

6.6. Par jebkuriem jautājumiem saistībā ar šiem noteikumiem, Pircējs var jebkurā laikā vari rakstīt e-pastu uz adresi: info@lifeartacademy.org, un viņam tiks sniegta atbilde.
Informācija atjaunota 06.10.2022.
 Mājaslapu https://lifeartacademy.org/ īpašnieks un pārzinis ir DIMANTRA (40203003317) (turpmāk tekstā: “Uzņēmums”).
Turpmākie privātuma noteikumi ir sagatavoti, lai Jūs zinātu, kā mēs iegūstam, apstrādājam un glabājam Jūsu personīgo informāciju.
Lai apmeklētu mājaslapas https://lifeartacademy.org/ nav vajadzīgs sniegt personiski identificējamu informāciju.
Mēs varam iegūt Jūsu personas datus tikai no Jums personīgi un sekojošos veidos:
Jums piesakoties saņemt jaunumus e-pastā;
Jums reģistrējoties uz pasākumiem (kursiem, semināriem, konsultācijām, lekcijām, nometnēm bezmaksas ievadlekcijām un nodarbībām, apmācības programmām u.c.);
Jums sazinoties ar “Uzņēmumu” pa e-pastu, tālruni, sms vai sociālajos tīklos.
Veicot augstāk minētās darbības, lūdzam Jūs arī apliecināt, ka esat iepazinušies ar šo privātuma politiku un piekrītat personas datu apstrādei zemāk minētajiem mērķiem.
“Uzņēmums” apņemas aizsargāt Jūsu personīgos datus, kurus Jūs sniedzat un kuri tiek iegūti, apmeklējot mājaslapu, sociālo tīklu lapas, piesakoties uz jaunumiem vai reģistrējoties uz kādu kursu, konsultāciju, vai klātienē jebkurā “Uzņēmuma” organizētajā pasākumā.
Izmantojot mājaslapu https://lifeartacademy.org/ vai sociālo tīklu vietnes https://www.facebook.com/pg/DzivesMakslas/, https://www.instagram.com/explore/locations/1012919994/dzives-makslas-akademija/ Jūs piekrītat šiem Privātuma noteikumiem. “Uzņēmuma” privātuma politika var tikt mainīta mājaslapas, sociālo tīklu un citu pakalpojumu attīstības gaitā.
Jūsu datus “Uzņēmums” apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Privātuma politika attiecas uz informāciju, kuru mēs saņemam gan izmantojot e-pastu, gan mājas lapu, gan citā elektroniskās vai privātās saziņas ceļā.
DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE UN PIELIETOŠANA
Tā ir informācija, kuru Jūs “Uzņēmumam” sniedzat brīvprātīgi, lai varam nodrošināt pakalpojumu vai saistību izpildi. Mēs jautājam tikai tos datus, kas pamatoti vajadzīgi, lai piereģistrētu Jūs “Uzņēmuma” pasākumiem (kursiem, semināriem, lekcijām, nometnēm, konkursiem, kampaņām, aptaujām, bezmaksas ievadlekcijām, apmācības programmām u.c.), sagatavotu rēķinu vai citu attaisnojuma dokumentu par pakalpojumu, noslēgtu ar Jums līgumu, pievienotu jaunumu saņemšanas sarakstam, informētu par kārtējo nodarbību/pasākumu vai izmaiņām nodarbību/ pasākumu grafikā vai veidotu cita veida sadarbību.
Šie dati var ietvert Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, personas kodu (rēķiniem un līgumiem), adresi un citu informāciju.
Tāpat dati par Jums var tikt apstrādāti klātienes pasākumu norises laikā foto, video vai audio formatā "Uzņēmuma" likumisko interešu vārdā publicitātes nodrošināšanai. Pirms šo datu ievākšanas Jūs tiksiet informēts pirms pasākuma. Jūs varēsiet iebilst šādai datu apstrādei un datu tālākai izmantošanai.
SĪKDATŅU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Lietojot mājaslapas https://lifeartacademy.org/ vai “Uzņēmuma” sociālo tīklu lapas, to rīki un tehnoloģijas automātiski apkopo un saglabā noteiktus datus, kuri Jūs neidentificē kā konkrētu personu. Šie dati ietver informāciju par to, kā Jūs lietojat mūsu mājas lapu un sociālo tīklu lapas: kādu pārlūkprogrammu, kādu elektronikas ierīci Jūs izmantojat (datoru, telefonu vai planšeti), informāciju par Jūsu vispārējo atrašanās vietu (piemēram, valsti), ko “Uzņēmums” iegūst no Jūsu IP adreses un citu informāciju, kas attiecas uz to, kā Jūs lietojat mūsu mājas lapu, pārlūkprogrammu vai ierīci, tai skaitā arī sīkdatnes (cookies), URL informāciju, tīkla savienojuma veidu, valodu, interneta pieslēgumu, IP adresi un operētājsistēmu. Šie dati tiek izmantoti, lai paātrinātu un atvieglotu piekļuvi mājaslapas iespējām un informācijai.
Automātiski iegūtā informācija tiek izmantota statistikas datiem, lai uzlabotu mājaslapas un sociālo tīklu lapu darbību un personalizētu “Uzņēmuma“ piedāvājumus.
“Uzņēmums” izmanto un ievāc datus no sociālo mediju pikseļiem (pixels) atbilstoši dažādu sociālo mediju vietņu politikām.
Neizmantosim šos datus un arī nepieļausim trešajām pusēm izmantot šos datus, lai iegūtu privātu informāciju par Jums.

TREŠĀS PUSES UN TREŠO PUŠU MĀJASLAPAS
Vairākus no mūsu mājas lapās https://lifeartacademy.org/ un iestrādātajiem rīkiem nodrošina trešās puses. Arī šie uzņēmumi var izmantot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai apstrādātu Jūsu personas datus. To, kā trešās puses ievāc un izmanto Jūsu datus, nosaka viņu privātuma politikas, kas ir publicētas viņu mājaslapās.
Lūdzu iepazīstieties ar mūsu uzticamajiem partneriem – datu apstrādātājiem mājas lapu uzturēšanas nolūkā:
GetResponse Sp. z o.o. www.getresponse.com

JŪSU E-PASTA UN TĀLRUŅA NUMURA IZMANTOŠANA
Sazinoties ar “Uzņēmumu” pa e-pastu vai tālruni, tiek saglabāti e-pasta ziņojumi un saņemto un izejošu zvanu saraksts un SMS. “Uzņēmums” apņemas saglabāt e-pasta, telefona zvanu un SMS konfidencialitāti. Šāda personīgā informācija netiek izpausta, pārdota, iznomāta vai citādi atklāta trešajām pusēm, ja vien to neparedz piemērojami likumdošanas akti. “Uzņēmums” patur tiesībās veikt šādu personas datu apstrādi savu likumīgo mērķu vārdā un ne ilgāk kā tas ir nepieciešams “Uzņēmuma” tiesību un interešu aizsardzībai.
Ja Jūs turpmāk nevēlaties saņemt jaunumu e-pastus, Jūs jebkurā jebkurā laikā varat atteikties (atrakstīties) no to abonēšanas. Katrā e-pasta ziņā ir ietverta saite “Atteikties no jaunumiem”, “Atrakstīties” vai “Unsubscribe”. Ja Jums rodas grūtības atrakstīties/ atteikties šādā veidā, lūgums rakstīt uz info@lifeartacademy.org un mēs veiksim atrakstīšanos manuāli.
“Uzņēmums” drīkst izpaust informāciju, ja to pieprasa LR likumdošana, mūsu likumīgo interešu un tiesību aizsardzībai vai, ja to pieprasa tiesa vai cita publiska iestāde.
“Uzņēmums” patur tiesības sniegt Jūsu informāciju tiesību pārņēmējam uzņēmuma pārdošanas, nodošanas, restrukturizācijas vai reorganizācijas gadījumā.

DROŠĪBA
“Uzņēmums” apņemas aizsargāt lietotāja informāciju. Iespēja piekļūt Jūsu personas datiem ir tikai darbiniekiem un uzņēmumiem, kuriem šī informācija ir jāapstrādā (piem.: grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs).
“Uzņēmums” apņemas ievērot datu drošības standartus un veikt visus datu aizsardzības piesardzības pasākumus, kā arī ievērot kontrolējošo iestāžu rekomendācijas datu apstrādē.

DATU PIEEJAMĪBA, ATJAUNINĀŠANA UN LABOŠANA
Jums ir tiesības saņemt informāciju un pieprasīt labojumus par to, kādi Jūsu personiskie dati tiek apstrādāti.
Likumdošanas normās noteiktos gadījumos Jums ir tiesības lūgt dzēst vai ierobežot Jūsu personas datu izmantošanu.

IZMAIŅAS MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Mēs varam periodiski mainīt šo Privātuma politiku. Mēs publicēsim šīs Politikas izmaiņas, un iesakām jums periodiski pārskatīt šo Politiku, lai zinātu par jebkādām izmaiņām.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai bažas par to, kā mēs apstrādājam un lietojam jūsu personas datus, vai jūs vēlaties īstenot jebkuras no savām iepriekš tekstā norādītajām tiesībām, lūdzam sazināties ar mums elektroniski info@lifeartacademy.org, vai rakstot ar pasta starpniecību uz DZĪVES MĀKSLAS AKADĒMIJA, Lāčplēša iela 17-1, Rīga, LV-1011, Latvija.

Seko Dimantras jaunumiem

Seko Dzīves Mākslas Akadēmijas jaunumiem

lifeartacademy.org autortiesĪbas